Dokumendid

Ainekavad


Ainevaldkond KEEL JA KIRJANDUS

        Eesti keel

        Eesti keel 1-4. klass

        Eesti keel 5. klass

        Eesti keel 6. klass

        Kirjandus

        5.-6. klassi soovituslik lugemisvara

Ainevaldkond VÕÕRKEELED

        Võõrkeeled

Ainevaldkond MATEMAATIKA 

        Matemaatika 

        Matemaatika 3. klass

        Matemaatika õppe- ja kasvatuseesmärgid

Ainevaldkond LOODUSAINED

        Bioloogia

        Biooloogia õppe-ja kasvatuseesmärgid

        Füüsika

        Geograafia

        Geograafia 7.-9. klass

        Keemia 8.-9. klass

        Loodusõpetus

        Loodusõpetus 4. klass         '

Ainevaldkond SOTSIAALAINED

        Ajalugu 

        Ajalugu 7.-9. klass

        Inimeseõpetus 

        Ühiskonnaõpetus II ja III kooliaste 

Ainevaldkond KUNSTIAINED

        Kunstiõpetus

        Kunstiõpetus 1.-4. klass

        Kunstiõpetus 5.-9. klass

        Muusikaõpetus 1.-9. klass

Ainevaldkond TEHNOLOOGIA 

        Käsitöö- ja tehnoloogiaõpetus 5.-9. klass

        Tööõpetus 1.-3. klass

Ainevaldkond KEHALINE KASVATUS

        Kehaline kasvatus

VALIKAINED

        Draamaõpetus

        Informaatika

        Rütmika

Ainevaldkond KEEL JA KIRJANDUS

        Eesti keel

        Eesti keel 1-4. klass

        Eesti keel 5. klass

        Eesti keel 6. klass

        Kirjandus

        5.-6. klassi soovituslik lugemisvara

Ainevaldkond VÕÕRKEELED

        Võõrkeeled

Ainevaldkond MATEMAATIKA 

        Matemaatika 

        Matemaatika 3. klass

        Matemaatika õppe- ja kasvatuseesmärgid

Ainevaldkond LOODUSAINED

        Bioloogia

        Biooloogia õppe-ja kasvatuseesmärgid

        Füüsika

        Geograafia

        Geograafia 7.-9. klass

        Keemia 8.-9. klass

        Loodusõpetus

        Loodusõpetus 4. klass         '

Ainevaldkond SOTSIAALAINED

        Ajalugu 

        Ajalugu 7.-9. klass

        Inimeseõpetus 

        Ühiskonnaõpetus II ja III kooliaste 

Ainevaldkond KUNSTIAINED

        Kunstiõpetus

        Kunstiõpetus 1.-4. klass

        Kunstiõpetus 5.-9. klass

        Muusikaõpetus 1.-9. klass

Ainevaldkond TEHNOLOOGIA 

        Käsitöö- ja tehnoloogiaõpetus 5.-9. klass

        Tööõpetus 1.-3. klass

Ainevaldkond KEHALINE KASVATUS

        Kehaline kasvatus

VALIKAINED

        Draamaõpetus

        Informaatika

        Rütmika