Meie koolist

Hoolekogu


2022/2023. õppeaastaks Retla-Kabala Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine                                                                                       15. november 2022 nr 339

Korraldus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Türi Vallavolikogu 30. novembri 2017 määruse nr 10 „Türi valla põhimäärus“ § 60 lõike 1 ja lõike 2 punkti 3, koolieelse lasteasutuse seaduse § 5 lõike 3, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 2 lõike 5 ning § 73 lõigete 1, 2 ja 5, Türi Vallavalitsuse 13. novembri 2018 määruse nr 13 „Türi valla üldhariduskooli ning ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli ja lasteasutuse hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord“ § 10 lõike 3 ning Türi Vallavolikogu 5. jaanuari 2022 otsuse nr 3 “Türi valla ametiasutuste hallatavate asutuste hoolekogudesse ja nõukogudesse Türi valla kui asutuse pidaja ning Türi Vallavolikogu esindajate määramine“ punkti 1 alapunkti 7 alusel, lähtudes Retla-Kabala Kooli direktori kirjalikust ettepanekust (registreeritud Türi Vallavalitsuse dokumendiregistris 9. novembril 2022 nr 13-2.2/4213).


1. Kinnitada 2022/2023. õppeaastaks Retla-Kabala Kooli hoolekogu järgmises koosseisus:

1) Helina Koks – lastevanemate esindaja;

2) Sigrit Paulus – lastevanemate esindaja;

3) Egle Heinsar – lastevanemate esindaja;

4) Maris Rüütel – lastevanemate esindaja;

5) Vitalia Vartsaba – lastevanemate esindaja;

6) Maive Mikola – lastevanemate esindaja;

7) Piia Eiert – lastevanemate esindaja;

8) Getter Mändma – lastevanemate esindaja;

9) Ülle Valge – kooli õpetajate esindaja;

10) Merit Oss – kooli õpetajate esindaja;

11) Siiri Rätsep – lasteaia õpetajate esindaja;

12) Betti Meister – lasteaia õpetajate esindaja;

13) Nora Paulus – õpilaste esindaja;

14) Mikk Otsus – kooli toetava organisatsiooni esindaja;

15) Jaanus Marrandi – Türi valla esindaja.

 

2. Korralduse punktis 1 märgitud koosseisu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamisest hoolekogu uue koosseisu kinnitamiseni.

(allkirjastatud digitaalselt)          (allkirjastatud digitaalselt)

Elar Niglas asevallavanem         Lii Laanemets vallasekretär

 

Fail on PDF kujul nähtav SIIN

2022/2023. õppeaastaks Retla-Kabala Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine                                                                                       15. november 2022 nr 339

Korraldus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Türi Vallavolikogu 30. novembri 2017 määruse nr 10 „Türi valla põhimäärus“ § 60 lõike 1 ja lõike 2 punkti 3, koolieelse lasteasutuse seaduse § 5 lõike 3, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 2 lõike 5 ning § 73 lõigete 1, 2 ja 5, Türi Vallavalitsuse 13. novembri 2018 määruse nr 13 „Türi valla üldhariduskooli ning ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli ja lasteasutuse hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord“ § 10 lõike 3 ning Türi Vallavolikogu 5. jaanuari 2022 otsuse nr 3 “Türi valla ametiasutuste hallatavate asutuste hoolekogudesse ja nõukogudesse Türi valla kui asutuse pidaja ning Türi Vallavolikogu esindajate määramine“ punkti 1 alapunkti 7 alusel, lähtudes Retla-Kabala Kooli direktori kirjalikust ettepanekust (registreeritud Türi Vallavalitsuse dokumendiregistris 9. novembril 2022 nr 13-2.2/4213).


1. Kinnitada 2022/2023. õppeaastaks Retla-Kabala Kooli hoolekogu järgmises koosseisus:

1) Helina Koks – lastevanemate esindaja;

2) Sigrit Paulus – lastevanemate esindaja;

3) Egle Heinsar – lastevanemate esindaja;

4) Maris Rüütel – lastevanemate esindaja;

5) Vitalia Vartsaba – lastevanemate esindaja;

6) Maive Mikola – lastevanemate esindaja;

7) Piia Eiert – lastevanemate esindaja;

8) Getter Mändma – lastevanemate esindaja;

9) Ülle Valge – kooli õpetajate esindaja;

10) Merit Oss – kooli õpetajate esindaja;

11) Siiri Rätsep – lasteaia õpetajate esindaja;

12) Betti Meister – lasteaia õpetajate esindaja;

13) Nora Paulus – õpilaste esindaja;

14) Mikk Otsus – kooli toetava organisatsiooni esindaja;

15) Jaanus Marrandi – Türi valla esindaja.

 

2. Korralduse punktis 1 märgitud koosseisu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamisest hoolekogu uue koosseisu kinnitamiseni.

(allkirjastatud digitaalselt)          (allkirjastatud digitaalselt)

Elar Niglas asevallavanem         Lii Laanemets vallasekretär

 

Fail on PDF kujul nähtav SIIN